Ιστοσελίδα για τον έλεγχο παρασίτων

Οροι χρήσης

Η παρούσα Συμφωνία ορίζει τις προϋποθέσεις για τους Χρήστες να χρησιμοποιούν τα υλικά και τις υπηρεσίες του ιστότοπου bedbugus-it.biz/el/ (εφεξής «Ιστότοπος»).

1. Γενικοί όροι

1.1. Η χρήση των υλικών και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας.

1.2. Η παρούσα Συμφωνία είναι δημόσια προσφορά. Με την πρόσβαση στο υλικό της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει προσχωρήσει στην παρούσα Συμφωνία.

1.3. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες αλλαγές τίθενται σε ισχύ μετά από 3 (τρεις) ημέρες από τη στιγμή της ανάρτησης της νέας έκδοσης της Σύμβασης στον ιστότοπο. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τις αλλαγές που έγιναν, είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο, να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα υλικά και τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

2. Υποχρεώσεις του Χρήστη

2.1. Ο χρήστης συμφωνεί να μην προβεί σε ενέργειες που μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζουν το νόμο ή τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, των πνευματικών δικαιωμάτων ή/και των συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε ενεργειών που οδηγούν ή μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση την κανονική λειτουργία του Site και των υπηρεσιών του Site.

2.2. Η χρήση υλικού από τον Ιστότοπο είναι δυνατή με σύνδεσμο προς την πηγή.

2.3. Τα σχόλια και άλλες καταχωρήσεις του Χρήστη στον Ιστότοπο δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του νόμου και τους γενικά αποδεκτούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας.

2.4.Ο χρήστης προειδοποιείται ότι η διαχείριση του ιστότοπου δεν είναι υπεύθυνη για την επίσκεψη και τη χρήση εξωτερικών πόρων, σύνδεσμοι προς τους οποίους ενδέχεται να περιέχονται στον ιστότοπο.

2.5. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η διαχείριση του ιστότοπου δεν είναι υπεύθυνη και δεν έχει άμεσες ή έμμεσες υποχρεώσεις προς τον Χρήστη σε σχέση με πιθανές ή προκύπτουσες απώλειες ή ζημιές που σχετίζονται με οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστότοπου, την εγγραφή πνευματικών δικαιωμάτων και πληροφορίες σχετικά με τέτοια εγγραφή, αγαθά ή υπηρεσίες, διατίθεται ή λαμβάνεται μέσω εξωτερικών τοποθεσιών ή πόρων ή άλλων επαφών του Χρήστη που εισήγαγε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή συνδέσμους προς εξωτερικούς πόρους.

2.6. Ο Χρήστης αποδέχεται τη διάταξη ότι όλα τα υλικά και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε μέρος τους μπορεί να συνοδεύονται από διαφημίσεις. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η Διαχείριση του Ιστότοπου δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με τέτοια διαφήμιση.

3. Άλλοι όροι

3.1. Όλες οι πιθανές διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία ή σχετίζονται με αυτήν θα επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.2. Τίποτα στη Συμφωνία δεν μπορεί να γίνει κατανοητό ως η δημιουργία μεταξύ του Χρήστη και της Διαχείρισης του ιστότοπου σχέσεων αντιπροσωπείας, εταιρικών σχέσεων, σχέσεων για κοινές δραστηριότητες, προσωπικών εργασιακών σχέσεων ή οποιωνδήποτε άλλων σχέσεων που δεν προβλέπονται ρητά στη Συμφωνία.

3.3. Η αναγνώριση από το δικαστήριο οποιασδήποτε διάταξης της Συμφωνίας ως άκυρης ή μη εκτελεστής δεν συνεπάγεται την ακυρότητα άλλων διατάξεων της Συμφωνίας.

3.4.Η αδράνεια εκ μέρους της διαχείρισης του ιστότοπου σε περίπτωση παραβίασης από οποιονδήποτε από τους Χρήστες των διατάξεων της Σύμβασης δεν στερεί από τη Διοίκηση του ιστότοπου το δικαίωμα να προβεί αργότερα στις κατάλληλες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων τους και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο υλικό του ιστότοπου προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο.

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι είναι εξοικειωμένος με όλες τις ρήτρες της παρούσας Συμφωνίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 

© Πνευματικά δικαιώματα 2022 bedbugus-it.biz/el/

Η χρήση του υλικού του ιστότοπου είναι δυνατή με σύνδεσμο στην πηγή

Πολιτική Απορρήτου | Οροι χρήσης

Ανατροφοδότηση

χάρτης τοποθεσίας

κατσαρίδες

Μυρμήγκια

κοριούς