Ιστοσελίδα για τον έλεγχο παρασίτων

Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών (εφεξής η Πολιτική) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει η πύλη bedbugus-it.biz/el/ (εφεξής η Ιστοσελίδα) σχετικά με τον Χρήστη κατά τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες, υπηρεσίες , φόρουμ, προϊόντα ή υπηρεσίες τον Ιστότοπο (εφεξής καλούμενες Υπηρεσίες) και κατά την εκτέλεση από τον Ιστότοπο τυχόν συμφωνιών και συμβάσεων με τον Χρήστη.

Η χρήση των Υπηρεσιών του ιστότοπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του Χρήστη στην παρούσα Πολιτική και στους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του πληροφοριών που καθορίζονται σε αυτήν. σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς τους όρους, ο Χρήστης πρέπει να απέχει από τη χρήση των Υπηρεσιών.

1. Προσωπικές πληροφορίες Χρηστών που επεξεργάζονται ο Ιστότοπος

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, ως "προσωπικές πληροφορίες χρήστη" νοούνται:

1.1 Προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης για τον εαυτό του ανεξάρτητα κατά την εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) ή κατά τη διαδικασία χρήσης των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών επισημαίνονται με ειδικό τρόπο. Άλλες πληροφορίες παρέχονται από τον Χρήστη κατά την κρίση του.

1.2 Πληροφορίες που μεταδίδονται αυτόματα στον Ιστότοπο κατά τη λειτουργία του χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων διεύθυνσης IP, δεδομένων cookie, πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη (ή άλλο πρόγραμμα που έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες).

Αυτή η Πολιτική ισχύει μόνο για πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της εργασίας με την πύλη του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος δεν επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τον Χρήστη και δεν μπορεί να αξιολογήσει τη νομική του ικανότητα. Ωστόσο, ο ιστότοπος υποθέτει ότι ο χρήστης παρέχει αξιόπιστες και επαρκείς προσωπικές πληροφορίες και διατηρεί αυτές τις πληροφορίες ενημερωμένες.

2. Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών Χρηστών

Ο ιστότοπος συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών ή την εκτέλεση συμφωνιών και συμβάσεων με τον Χρήστη, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών για χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.

Ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

2.1 Ταυτοποίηση του συμβαλλόμενου μέρους ως μέρος της εργασίας με τον Ιστότοπο.

2.2 Παροχή στον Χρήστη μεμονωμένων υπηρεσιών.

2.3 Επικοινωνία με τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ειδοποιήσεων, αιτημάτων και πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και επεξεργασίας αιτημάτων και αιτήσεων από τον Χρήστη.

2.4 Βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών, η ευκολία χρήσης τους, η ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών.

2.5 Διεξαγωγή στατιστικών και άλλων ερευνών με βάση αποπροσωποποιημένα δεδομένα.

3. Προϋποθέσεις για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών και τη διαβίβασή τους σε τρίτους

Όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, η εμπιστευτικότητα τους τηρείται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Χρήστης παρέχει οικειοθελώς πληροφορίες για τον εαυτό του για γενική πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό προσώπων.

Ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.1. Ο χρήστης συμφώνησε σε τέτοιες ενέργειες.

3.2. Η μεταφορά προβλέπεται από το νόμο εντός της καθορισμένης διαδικασίας.

3.3. Αυτή η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα ως μέρος της πώλησης ή άλλης μεταβίβασης της επιχείρησης (εν όλω ή εν μέρει), ενώ ο αγοραστής μεταβιβάζει όλες τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας Πολιτικής σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που έλαβε.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο ιστότοπος καθοδηγείται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο "Περί Προσωπικών Δεδομένων".

4. Αλλαγή και διαγραφή προσωπικών στοιχείων. Υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων

4.1 Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει (ενημερώσει, συμπληρώσει) τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από αυτόν ή μέρος αυτών χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην αντίστοιχη ενότητα της Υπηρεσίας ή γράφοντας ένα αίτημα στην υπηρεσία υποστήριξης μέσω e- ταχυδρομείο στο

4.2 Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από αυτόν σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό γράφοντας ένα αίτημα στην υπηρεσία υποστήριξης μέσω e-mail στη διεύθυνση

4.3 Τα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους. 4.1. και 4.2. της παρούσας Πολιτικής μπορεί να περιοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Ειδικότερα, τέτοιοι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν την υποχρέωση του ιστότοπου να διατηρεί τις πληροφορίες που έχουν αλλάξει ή διαγραφεί από τον Χρήστη για την περίοδο που ορίζει ο νόμος και να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος σε κρατικό φορέα.

5. Μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη

5.1 Ο ιστότοπος λαμβάνει τα απαραίτητα και επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, τροποποίηση, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή, καθώς και από άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων με αυτόν.

6. Ανατροφοδότηση. Ερωτήσεις και προτάσεις

Όλες οι προτάσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποστέλλει στην υπηρεσία υποστήριξης μέσω e-mail στη διεύθυνση

 

© Πνευματικά δικαιώματα 2022 bedbugus-it.biz/el/

Η χρήση του υλικού του ιστότοπου είναι δυνατή με σύνδεσμο στην πηγή

Πολιτική Απορρήτου | Οροι χρήσης

Ανατροφοδότηση

χάρτης τοποθεσίας

κατσαρίδες

Μυρμήγκια

κοριούς